Badania środowiskowe

Badania środowiskowe to specjalistyczne pomiary, które pozwalają ocenić poziom różnych czynników na organizm pracowników. Obejmują one analizę między innymi bodźców fizycznych – na przykład natężenia hałasu czy oświetlenia – a także chemicznych, czyli obecność oraz poziomu szkodliwych substancji w powietrzu. Badania te są niezbędne do oceny warunków pracy i zapewnienia bezpieczeństwa osobom zatrudnionym.

Badania środowiskowe w zakładach pracy przeprowadza się w celu oceny ryzyka zawodowego, a także w sytuacjach, gdy istnieje podejrzenie, że panujące warunki w pomieszczeniach mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie pracowników. Są one niezbędne wszędzie tam, gdzie osoby są narażone na przykład na kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, ciągłym hałasem czy też drganiami mechanicznymi. Pomiary pozwalają też wcześnie wykryć potencjalnych zagrożeń i podjąć odpowiednie działania prewencyjne.

Jakie rodzaje pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych wykonujemy?

W laboratorium oferujemy szeroki zakres pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych środowiskowych, a w tym:

 • mikroklimatu,
 • oświetlenia pomieszczeń oraz stanowisk pracy,
 • hałasu (w obiektach mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej),
 • drgań mechanicznych (wibracji),
 • wydatku energetycznego,
 • skuteczności wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (każdego rodzaju).

Wykonujemy także badania czynników chemicznych – frakcji respirabilnej – takich jak między innymi krzemionka krystaliczna, metale (żelazo, mangan, chrom, nikiel, ołów, kadm, srebro, cyna, glin, miedź, sód, potas), lotne związki organiczne zawarte w farbach, lakierach, klejach (na przykład toluen, aceton), tlenek węgla, tlenki azotu, ozon, dwutlenek siarki, siarkowodór, amoniak, kwas octowy, kwas siarkowy, chlorowodór, formaldehyd, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).

W ramach pomiarów czynników pyłowych natomiast analizujemy frakcję wdychaną, a także respirabilną sztucznych włókien mineralnych i ogniotrwałych włókien ceramicznych oraz włókien azbestu. Wraz z zaprzyjaźnionym Biurem Analiz Ekologicznych „VERT”  realizujemy też usługi w zakresie ochrony środowiska.

Częstotliwość wykonywania badań czynników środowiskowych w zakładach pracy

Badania czynników środowiskowych w zakładach pracy są obowiązkowe, a obowiązek ich zlecenia i finansowania leży po stronie pracodawcy. Ich częstotliwość różni się w zależności od rodzaju czynnika szkodliwego, a także wyniku ostatniego pomiaru. W niektórych przypadkach badania te muszą być przeprowadzane nawet raz na kwartał, na przykład przy obecności pyłu zawierającego azbest, a w innych z kolei raz na rok lub dwa lata (optyczne promieniowanie nielaserowe i laserowe, promieniowanie elektromagnetyczne, mikroklimat).

Zaniedbanie obowiązku przeprowadzania badań środowiskowych może prowadzić do poważnych konsekwencji, a w tym do nałożenia na pracodawcę wysokich kar finansowych. Ponadto brak kontroli czynników środowiskowych i podjęcia działań zapobiegawczych ich oddziaływaniu skutkuje pogorszeniem się zdrowia pracowników, co z kolei może prowadzić do wzrostu absencji chorobowej, spadku efektywności pracy, a nawet do roszczeń odszkodowawczych ze strony pracowników.

Badania dostępne w ofercie: 

 Pyłowe

 • frakcja wdychalna pyłu, frakcja respirabilna pyłu,
 • respirabilne sztuczne włókna mineralne i ogniotrwałe włókna ceramiczne, włókna respirabilne azbestu.

Chemiczne

 • krzemionka krystaliczna (kwarc, krystobalit) – frakcja respirabilna
 • metale: żelazo, mangan, chrom, nikiel, ołów, kadm, srebro, cyna, glin, miedź, sód, potas,
 • lotne związki organiczne zawarte w farbach, lakierach, klejach (np. toluen, aceton),
 • tlenek węgla, tlenki azotu, ozon, dwutlenek siarki, siarkowodór, amoniak, kwas octowy, kwas siarkowy, chlorowodór, formaldehyd, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i inne.


Hałas

 • hałas słyszalny,
 • poziom ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych,
 • dobór ochronników słuchu,
 • hałas w pomieszczeniach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (biura, szkoły, hotele), obiektach przemysłowych i innych.

Drgania mechaniczne

 • o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
 • miejscowe – działające przez kończyny górne.

 

Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy

 • elektryczne – we wnętrzach oraz na zewnątrz,
 • awaryjne.

Mikroklimat

 • gorący,
 • zimny,
 • umiarkowany,
 • pomiar parametrów powietrza np. w biurach (temperatura, wilgotność względna).

Inne

 • wydatek energetyczny (metodą pomiarową na podstawie wentylacji płuc, metodą tabelaryczną wg Lehmanna),
 • skuteczność wentylacji: grawitacyjnej, mechanicznej (nawiewnej, wywiewnej)
 • ocena ryzyka zawodowego.
 • usługi w zakresie ochrony środowiska – we współpracy z zaprzyjaźnioną firmą Biuro Analiz Ekologicznych „VERT” Sp. z o.o.