Dowiedz się więcej

Akredytacja w odniesieniu do badań środowiskowych/- postępowanie, w którym upoważniona jednostka - Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie wydaje for- malne oświadczenie, że laboratorium jest kompetentne do wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy. Zgodnie z §15 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonywać je mogą laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Czynnik szkodliwy — oznacza czynnik, którego oddziaływanie może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia człowieka.

Czynnik uciążliwy — nie stanowi wprawdzie zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka, lecz utrudnia pracę lub przyczynia się w inny istotny sposób do obniżenia jego zdolności do wykonywania pracy lub innej działalności bądź wpływa na zmniejszenie wydajności.

Czynnik rakotwórczy lub mutagenny-

  1. substancje chemiczne spełniające kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie kla- syfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWGI 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1),
  2. mieszaniny zawierające substancje wymienione w pkt. 1 w stężeniach powodujących spełnienie kryteriów klasyfikacji mieszaniny jako rakotwórczej lub mutagennej kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem,o którym mowa w pkt.1
  3. czynniki i procesy wymienione w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy – tekst jednolity (Dz.U. z 2021 r., poz. 2225), z późniejszymi zmianami

Mikroklimat — warunki termiczne powietrza na stanowisku pracy, kombinacja wpływu temperatury, wilgotności oraz intensywności wykonywanej pracy i izolacyjności cieplnej odzieży pracownika na danym stanowisku pracy. Mikroklimat zimny i gorący zaliczane są do czynników szkodliwych

NDN - najwyższe dopuszczalne natężenie; normatyw higieniczny określający graniczną wartość wskaźnika narażenia pracownika na dany czynnik fizyczny (drgania, hałas), która nie może być przekroczona.

NDS - najwyższe dopuszczalne stężenie; normatyw higieniczny określający graniczną wartość wskaźnika narażenia pracownika na dany czynnik pyłowy lub chemiczny, która nie może być przekroczona.

Krotność NDS - iloraz wartości wskaźnika narażenia na dany czynnik pyłowy lub chemiczny i odpowiadającej mu wartości NDS. Gdy krotność NDS wynosi powyżej 1, mamy do czynienia z przekroczeniem wartości NDS.

NDSCH - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe; normatyw higieniczny określający graniczną wartość stężenia danego czynnika chemicznego, która nie może być przekroczona. Dotyczy czasu, w trakcie którego występuje największe narażenie pracownika.

Niepewność pomiaru - jest miarą rozrzutu wyników powtarzanych pomiarów danej wielkości i określa przedział, wewnątrz którego można z określonym prawdopodobieństwem spodziewać się wystąpienia wielkości mierzonej.

Frakcja wdychalna pyłu - zbiór wszystkich cząstek zawartych w określonej objętości powietrza.

Frakcja respirabilna pyłu - część masy wdychanego pyłu docierająca do bezpośredniej części dróg oddechowych (pęcherzyków płucnych).
W praktyce na większości stanowisk pracy należy badać oba wymienione wyżej rodzaje pyłów. Do wyjątków należą m.in. pyły drewna

Krzemionka krystaliczna (kwarc, krystobalit) - frakcja respirabilna - czynnik chemiczny podlegający obligatoryjnemu badaniu w przypadku narażenia pracownika na takie rodzaje pyłów jak: cement portlandzki, kaolin, pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność (np. obróbka metali), pyły węgla, dolomit.
Czynnik ten zastąpił wolną krystaliczną krzemionkę w pyle (WKK), która podlegała badaniu do 21.08.2018r.Laboratorium stosuje zasadę prostej akceptacji przy stwierdzaniu zgodności wyników z wymaganiami, polegającą na tym, że stwierdzenie zgodności wskaźników narażenia lub stężenia mezurandu z wartościami normatywów NDN / NDS / NDSCh nie uwzględnia wartości niepewności rozszerzonej badania, gdyż niepewność ta jest uwzględniona w ryzyku błędnej akceptacji / błędnego odrzucenia wyniku. Ryzyko to wynosi do 50% dla wyniku znajdującego się blisko wartości dopuszczalnej tj. w odległości równej lub mniejszej wartości niepewności rozszerzonej pomiaru. Na życzenie klienta Laboratorium może stwierdzić zgodności wyników z wykorzystaniem zasady pasm ochronnych. Dokładny opis obu wymienionych wyżej zasad podejmowania decyzji opisuje dokument ILAC-G8:09/2019 „Wytyczne dotyczące zasad podejmowania decyzji i stwierdzeń zgodności”, który jest dostępny TUTAJ


Wzór rejestru czynnika szkodliwego i karty badań: 

PDF